REGULAMIN SUBSKRYPCJI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SUBSKRYPCJI 2Reality.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady szczególne świadczenia Usługi Subskrypcji 2Reality.pl Weronika Targiel na rzecz Użytkownika Sklepu Internetowego. Do świadczenia Usługi Subskrypcji 2Reality.pl Weronika Targiel znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego 2Reality.pl Weronika Targiel. 

Poprzez zakup dowolnego produktu z subskrypcją, Subskrybent poświadcza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Subskrypcji i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Subskrypcji pojęcia oznaczają: 

 1. Publikacja - produkt subskypcji (PDF, PDF+webinary, kurs - dostępny dla Subskrybenta w dniu premiery), będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Subskrybentem a Wydawcą;
 2. Regulamin Subskrypcji - niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Subskrypcji 2Reality.pl Weronika Targiel;
 3. Regulamin Sklepu - Regulamin Sklepu Internetowego 2Reality.pl Weronika Targiel, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Subskrypcji;
 4. Rezygnacja - Subskrybent oświadcza,  że jest świadomy zakupu Subskrypcji na określony czas, bez możliwości anulowania Sunbskrypcji w tym czasie. Subskrypcja NIE JEST automatycznie odnawiana. 
 5. Sprzedawca/Wydawca - 2Reality.pl Weronika Targiel
 6. Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie Usługi Subskrypcji;
 7. Umowa Subskrypcji - zakup w sklepie Publikacji objętej subskrypcją;
 8. Usługa Subskrypcji - usługa świadczona na rzecz Subskrybenta obejmująca cykliczną wysyłkę zakupionego produktu, w terminach określonych w opisie produktu; 
 9. Zamówienie- oświadczenie woli Subskrybenta o przyjęciu oferty Wydawcy na świadczenie określonego rodzaju Subskrypcji, wyrażone przez Subskrybenta w formie zakupu w sklepie 2reality.pl oferty lub w innej, zorganizowanej przez Wydawcę, formie. Wydawca rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz Subskrybenta po otrzymaniu Zamówienia zgodnie z opisem Publikacji. Wraz ze złożeniem Zamówienia Subskrybent zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Subskrypcji oraz Regulaminu Sklepu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Subskrypcji określa szczególne zasady świadczenia usługi Subskrypcji w Sklepie Internetowym Wydawcy. Do świadczenia usługi Subskrypcji znajdują zastosowanie również postanowienia Regulaminu Sklepu. 
 2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Subskrypcji z treścią Regulaminu Sklepu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Subskrypcji. 

 

§ 3

Zasady składania Zamówienia

 1. Składając Zamówienie Subskrybent dokonuje wyboru rodzaju Subskrypcji przez zakup odpowiedniego produktu na stronie internetowej Sklepu internetowego Wydawcy. Wraz z złożeniem Zamówienia przez Subskrybenta dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji. Potwierdzenie Zamówienia następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej przez Wydawcę na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. 
 2. Zamówione w ramach Subskrypcji Publikacje są przesyłane na adres e-mail klienta zgodnie z opisem Publikacji.
 3. W zależności od wybranego rodzaju Subskrypcji, Publikacje mogą być doręczane Subskrybentowi 1 raz w miesiącu  albo nieregularnie, w zależności od tego, czy Wydawnictwo wydało Publikacje o regularnym lub nieregularnym terminie dostaw, zawsze jednak zgodnie z opisem Publikacji na Stronie internetowej sklepu 2reality.pl.

 

§ 4

Zasady realizacji Usługi Subskrypcji 

 1. Wydawca zobowiązuje się do przesyłania Subskrybentowi wybranych Publikacji w terminach nie późniejszych niż tych, które wyszczególniono w Potwierdzeniu Zamówienia, które następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej przez Wydawcę na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

 

§ 5

Czas trwania Umowy Subskrypcji

 1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na czas oznaczony, w specyfikacji Publikacji. We wskazanym czasie Stronom nie przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem.
 2. Z upływem ostatniego miesiąca świadczenia usługi umowa NIE ULEGA automatycznemu przedłużeniu. 
 3. W szczególnych przypadkach strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na podstawie Regulaminu Subskrypcji poprzez złożenie oświadczenia przez Subskrybenta o wypowiedzeniu wraz z uzasadnieniem, w formie e-mail pod rygorem nieważności, ze skutkiem następującym w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy.
 4. Oświadczenie Subskrybent dostarcza Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: 2reality.pl@gmail.com;
 5. Wydawca wskazuje, że opóźnienia w uiszczaniu lub brak opłaty za zamówione Publikacje będą przyczyną wypowiedzenia Umowy Subskrypcji przez Wydawcę.

 

§ 6

Odstąpienie od Umowy Subskrypcji

 1. W razie zamówienia przez Subskrybenta Subskrypcji na publikacje Wydawcy, Subskrybentowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji w oparciu o niniejszy Regulamin Subskrypcji. 
 2. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane w formie e-mail i jest skuteczne od chwili doręczenia go Wydawcy;
 3. W razie odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Publikacji, Subskrybent będzie obowiązany do uiszczenia kwoty w wysokości ceny regularnej zakupionej Publikacji.
 4. Korzystający z prawa odstąpienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Publikacji będące wynikiem rozpowszechniania i/lub udostęponiania osobom trzecim Publikacji.

 

§ 7

Koszty dostawy i zwrotu Publikacji

 1. Wydawca nie pobiera opłat za wysyłkę Publikacji. 
 2.  

§ 8

Reklamacje

  1. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania przez Wydawcę lub reprezentujące go osoby Umowy Subskrypcji.
  2. Reklamacje, o której umowa w ust. 1 powyżej można składać:

  1. w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail nadaną na adres: 2reality.pl@gmail.com;
  2.  
 1. Wydawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 2. Wydawca będzie prowadził z Subskrybentem korespondencję za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wydawcę, Subskrybent będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znajdują się również pod adresem www.polubowne.uokik.gov.pl. Wydawca wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie zaistniałych sporów.
 4. Do reklamacji i roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej w ramach Usługi Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu Sklepu.   

 

§ 9

Dane osobowe i informacje handlowe

 1. Administratorem danych jest 2Reality.pl Weronika Targiel.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e- mail: 2reality.pl@gmail.com 
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi Subskrypcji. Jednocześnie administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie swojego uzasadnionego interesu. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na działania marketingowe, dane będą przetwarzane w tymże celu.  
 4. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej https://2reality.pl/page/polityka-prywatnosci-s-2.html. W przypadku sprzeczności, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie Subskrypcji.
 5.  

§ 10

Możliwość zmiany Regulaminu Subskrypcji

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia.
 2. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany dostępne są w Sklepie internetowej w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Subskrypcji.
 3. Do zmiany Regulaminu Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia §12 Regulaminu Sklepu.